Gov. Romney Addresses Values Voter Summit

Gov. Romney Addresses Values Voter Summit
Why I think Mitt Romney will be the next President of the United States.