Heading down to Pleasanton then San Jose!

Heading down to Pleasanton then San Jose!